REGULAMIN WYNAJĘCIA APARTAMENTÓW „Blue Mare”

§ 1 WARUNKI OGÓLNE

Blue Mare Katarzyna Gałan
wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
ul. Drzymały 6/4
78-100 Kołobrzeg
NIP 2530174772

1. Niniejszy regulamin określa warunki zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji i najmu apartamentów zamieszczonych w ofercie firmy Blue Mare. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Umowa o świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania pomiędzy Klientem a firmą Blue Mare zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji online lub telefonicznie na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

2. Blue Mare zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji bez podawania przyczyn.

3. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia.

§ 2 REZERWACJA ORAZ PŁATNOŚCI

1. Rezerwacji można dokonać:
– przez system rezerwacji on-line na stronie internetowej www.blue-mare.eu
– telefonicznie pod numerem telefonu: +48 530720725
– poprzez adres e-mail: info@blue-mare.eu

2. Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje na adres e-mail „Potwierdzenie rezerwacji” wybranego apartamentu wraz z kosztem całego pobytu oraz wysokością zadatku, który należy wpłacić na wskazany numer konta firmy Blue Mare w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia rezerwacji. Brak wpłaty zadatku w terminie 5 dni jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji.

3. W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji apartamentu Blue Mare jest uprawnione do pobierania od Klienta następujących opłat:

– 50% opłaty rezerwacyjnej, jeśli rezygnacja nastąpi nie później niż 30 dni przed pierwszym dniem, w którym Klient zamierza rozpocząć korzystanie z Lokalu;

– 100% opłaty rezerwacyjnej jeśli rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym niż opisany w punkcie powyżej.

5. Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Klienta firmy Blue Mare. Dane przetwarzane to imię, nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§ 3 ZAKWATEROWANIE

1.Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 a kończy o godzinie 11.00 Klient zobowiązany jest do poinformowania personelu o planowanej godzinie przyjazdu/wyjazdu, najpóźniej dobę przed przybyciem/wyjazdem.

2. Przekazanie kluczy do apartamentu Klientowi nastąpi po podpisaniu Umowy. Klient w momencie podpisywania Umowy zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport) i uiszczenia reszty należności (różnica pomiędzy całkowitą kwotą a kwotą zadatku) w gotówce.

3. W momencie zameldowania wymagane jest wpłacenie kaucji w wysokości od 200zł do 500zł (w zależności od apartamentu) na wypadek ewentualnych szkód. Kaucja jest zwracana przelewem, do 3 dni po opuszczeniu apartamentu.

4. Klient może otrzymać fakturę za pobyt w apartamencie, o ile poinformuje o chęci jej otrzymania wcześniej (np. podczas składania rezerwacji).

5. Rezydent ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy gość:
– nie posiada ważnego dowodu tożsamości,
– znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
– zachowuje się w sposób agresywny.

§ 4 OBOWIĄZKI KLIENTA

1.Klient zobowiązany jest do utrzymania lokalu w należytym stanie, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00, użytkowania apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w celu związanym z pobytem wypoczynkowo-turystycznym lub podróżą służbową.

2. Ilość osób przebywających w apartamencie nie może być wyższa niż ta określona w umowie najmu.

3. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia opiekunowi apartamentu braków wyposażenia apartamentu i szkód zastałych bądź wyrządzonych w apartamencie.

4. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w apartamencie oraz w budynku, w którym znajduje się lokal.

5. We wszystkich apartamentach obowiązuje zakaz używania świeczek.

§ 5 INFORMACJE DODATKOWE

1. W cenie wynajmu apartamentu wliczone są opłaty za wodę, prąd, ogrzewanie.

2. Palenie we wszystkich apartamentach firmy Blue Mare jest zabronione. Złamanie zakazu grozi karą w wysokości 300 PLN. Dozwolone jest palenie na balkonach

3. W przypadku zagubienia kluczy do apartamentu Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty 250 zł.

4. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia pilota do bramy wjazdowej Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty 200 zł.

5. Za rzeczy pozostawione w apartamencie firma Blue Mare nie odpowiada.

6. Firma Blue Mare nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament oraz przerwami w dostawie mediów.

7. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Blue Mare rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Blue Mare ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

8. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Blue Mare a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Blue Mare.